• Maandag 28 november 2022 om 20.00 uur zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. 

  Alle handbal- en voetballeden worden hierbij van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

   

  1. Opening door de voorzitter.

   

  2. Notulen ledenvergaderingen 2020-2021  (liggen ter inzage achter de bar).

   

  3. Jaarverslag 2021-2022

   

  4. Financiën 
  a. Financieel jaarverslag 2021-2022
  b. Verslag 2021-2022 door de kascommissie  
  c. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
  d. Begroting 2022-2023
  e. Contributievoorstel

   

  5. Bestuursverkiezingen
  a. Jacquelien Veldkamp is aftredend en niet herkiesbaar. Niek Meijerink wordt voorgedragen als haar vervanger.
  b. Koen klein Koerkamp is aftredend en herkiesbaar.
  c. Op dit moment nemen Angela Dijkman-Buis en Kim Nijenhuis-Nijkamp de handbalcommissieplekken tijdelijk waar in het bestuur. We hopen dat deze plekken binnenkort definitief ingevuld kunnen worden.

  Een voordracht door tenminste drie leden moet uiterlijk twee dagen voor de vergadering schriftelijk bij het hoofdbestuur zijn ingediend.

   

  6. Mededelingen commissies 

   

  7. Mededelingen bestuur

   

  8. Rondvraag

   

  9. Sluiting