• Vertrouwenscontactpersoon

  Waarom:

  SV SDOL vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk. Binnen SV SDOL gebeuren een hoop goede zaken; we zijn volop in ontwikkeling en iedereen helpt en werkt met een betrokken hart. Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt; met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. De vertrouwscontactpersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering; de vertrouwenscontactpersoon biedt je een luisterend oor. Vervolgens zal de vertrouwenscontactpersoon met de persoon in kwestie bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt en persoonlijk be- en/of doorgeleiden.

  Voor wie:

  Elk lid (of de ouders), vrijwilliger of personeelslid van SV SDOL kan zich wenden tot de vertrouwscontactpersoon als men over problemen wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien de aangekaarte onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenscontactpersoon daarnaar en helpt zo nodig de betrokkene hierbij.

  Rol:

  De rol van de vertrouwenscontactpersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon om preventieve maatregelen te nemen.

  Status binnen de vereniging:

  De vertrouwenscontactpersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van SV SDOL en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging. De rapportage van de vertrouwenscontactpersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de voorzitter over de werkzaamheden.

  Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen SV SDOL?

  Vertrouwenscontactpersoon voor de handbal van SV SDOL is Lenie Kroeze-Tijs. Zij is telefonisch te bereiken op nummer 06-27224847.

  Vertrouwenscontactpersoon voor de voetbal van SV SDOL is Marcel Veldkamp. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06-11954785.

  Samengevat:

  Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

  De vertrouwenscontactpersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor. Er wordt emotionele en praktische ondersteuning geboden en er wordt zorg gedragen voor de eerste opvang van een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen. Alles gaat in overleg met het slachtoffer. Het slachtoffer bepaalt het tempo en de werkwijze. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van het slachtoffer.

  Wat doet de vertrouwenscontactpersoon niet?

  De vertrouwenscontactpersoon doet niet aan waarheidsvinding. Hij zal dus niet "de klacht" onderzoeken, maar het slachtoffer ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenscontactpersoon zal "de klacht" serieus behandelen en geen oordeel geven over de klacht. De vertrouwenscontactpersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen zullen via de voorzitter van de vereniging gaan.

  Vertrouwelijkheid

  De vertrouwenscontactpersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding. In overleg met het slachtoffer kan hij/zij een zaak open of geanonimiseerd bespreken met de voorzitter van de vereniging. De voorzitter van de vereniging is de enige persoon waarmee een zaak besproken wordt, dit in verband met zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van de leden van de vereniging. Er is echter één uitzondering: De vertrouwenscontactpersoon heeft een meldingsplicht wanneer hem/haar strafbare feiten/handelingen medegedeeld worden.

  Werkwijze

  Het is niet de bedoeling dat bij elk gering feit of iedere misplaatste grap de vertrouwenscontactpersoon wordt ingeschakeld. Men dient eerst in overleg met de leiders/trainer te gaan. Komt men dan niet tot een oplossing, dan staat de weg naar de vertrouwenspersoon open. Bij ernstige zaken is de vertrouwenscontactpersoon uiteraard direct te benaderen. Deze is op het sportterrein direct aanspreekbaar en telefonisch te bereiken.